โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
  เลขที่ 431 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ 077-277555 โทรสาร 077-277556
www.suratcancer.go.th